REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.zalogowani.com.pl
 
(„Regulamin”)
 
Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a także sposób świadczenia Usług i warunki
sprzedaży Produktów prowadzonej za pośrednictwem Sklepu.
1. DEFINICJE Poniższe terminy użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im
poniżej:
1.1. „Sprzedawca” oznacza firmę Zalogowani Magdalena Lewińska nr NIP 631-250-56-06,
Regon 520139907 z siedzibą w Szałszy 42-677 Szałsza ul. Wiejska 8C.
1.2. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo
wolnymi od pracy.
1.3. „Klient” oznacza każdą osobę fizyczna, prawną lub jednostka organizacyjną nie będąca osobą
prawną, której przepisy przyznają szczególną zdolność prawną.
1.4. „Konsument” oznacza Klienta będącego osoba fizyczną, która posiada zdolność do czynności
prawnych lub ukończyła 18 lat dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. „Konto” witrynę zawierającą profil i dane Klienta, która umożliwia Klientowi korzystanie z
Usług oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów,
1.1. „Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 wraz z jego późniejszymi zmianami).
1.2. „Potwierdzenie Zamówienia” oznacza e-mail potwierdzający wszystkie istotne elementy
Zamówienia złożonego przez Klienta.
1.3. „Produkty” oznaczają produkty udostępnione przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie.
1.4. „Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem:
www.zalogowani.com.pl,
1.5. „Usługi” oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta
za pośrednictwem Sklepu.
1.6. „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia umowy
sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności personalizowaną
odzież, t shirty, bluzy, kurtki, wydruki reklamowe, druk na życzenie klienta.
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta związane z korzystaniem ze
Sklepu, w tym sprzedażą Produktów oraz świadczeniem Usług, stanowiący integralną cześć
każdej umowy sprzedaży Produktów oraz umowy o świadczenie Usług.
2.2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Sprzedawca.
2.3. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem Internetu, w szczególności poczty
elektronicznej. Sprzedawca może jednak komunikować się z Klientem telefonicznie.
2.4. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.5. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
 
3. ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 
3.1. Klient może korzystać ze Sklepu i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta,
które jest przydzielane w wyniku rejestracji lub bez zakładania Konta oraz rejestracji.
3.2. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry użytkowe oraz
ceny, zamieszczone są w Sklepie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w
polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3.3. Cena podana w opisie każdego Produktu w Sklepie jest wiążąca z chwilą otrzymania przez
Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen
Produktów w Sklepie.
3.4. W celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie i
złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i
instrukcje wyświetlane w Sklepie. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
a. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać
dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
b. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
c. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie.
3.5. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkt oznacza wysłanie przez Klienta do
Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu. W odniesieniu do wszelkich
Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wyłączone jest zastosowanie przepisu art.
682 Kodeksu Cywilnego (tzw. milczące przyjęcie oferty).
3.6. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta
formularza Zamówienia. W przypadku niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta
danych, Sprzedawca może wstrzymać realizację Zamówienia, o czym niezwłocznie
poinformuje Klienta.
3.7. Klient może zostać poinformowany o braku Produktu lub o konieczności dłuższego
oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli Klienta co do dalszej
realizacji Zamówienia. W przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Klienta dalszej
realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Klient otrzyma zwrot
uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania
przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi
informacji o anulowaniu Zamówienia przez Sklep. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych
od Sprzedawcy, ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot
płatności nie jest możliwe, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego. W
takim przypadku termin 14-dniowy zaczyna biec od dnia, w którym Klient dokonał wskazania
numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności.
3.8. Jeśli realizacja Zamówienia w odniesieniu do Produktu jest możliwa, na adres poczty
elektronicznej Klienta zostanie wysłana, w każdym przypadku przed dostarczeniem
Produktów, wiadomość z Potwierdzeniem Zamówienia.
3.9. Umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą
otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia.
 
4. PŁATNOŚCI
 
4.1. Klient dokonuje płatności za Zamówienie przed dostawą (z góry).
4.2. Dostępne sposoby płatności są szczegółowo określone w Sklepie Płatność przelewem na
konto Sprzedawcy. Płatności elektroniczne Przelewy24. Wybranie opcji zapłać za
pośrednictwem systemu Przelewy24 jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu płatności
dostępnego na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin a w odniesieniu do
poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem – także w podsumowaniu Zamówienia.
4.3. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
Faktury w formie elektronicznej są doręczane Klientowi za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
 
5. DOSTAWA
 
5.1. Dostawa Produktów następuje według wyboru Klienta za pośrednictwem przewoźników
wskazanych w Sklepie.
5.2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są
uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
5.3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
Produktu przez przewoźnika: a) czas kompletowania Produktu zależny jest od ilości
zamówień i konieczności wykończenia Produktu. Aktualny na dany moment czas potrzebny
do wysyłki zamówienia podawany jest w trakcie jego składania, b) dostawa Produktu przez
przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym.
5.4. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru
przesyłki i powinien zwrócić się do przewoźnika o sporządzenie protokołu szkody.
 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU
 
6.1. Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu. Konsument nie może jednak
odstąpić od umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
6.2. Konsument nie może również odstąpić od:
6.2.1. umowy o świadczenie usług, jeśli Klient wyraził zgodę na to, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę, personalizację produktu, utraci prawo do odstąpienia
od umowy, o czym został poinformowany przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem
świadczenia;
6.2.2. umowy w odniesieniu, do której cena lub wynagrodzenie są uzależnione od wahań
na rynku finansowym, na które Sprzedawca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
6.2.3. umowy, której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają trwale połączone z innymi Produktami;
6.2.4. umowy zawartej na aukcji publicznej;
6.3. Jeśli Konsument podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy musi poinformować o tym
Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
6.4. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie pisemnego
oświadczenia na adres: biuro@zalogowani.com.pl
6.5. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza
odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik nr 1 – formularz
odstąpienia od umowy dostępny pod adresem www.zalogowani.com.pl/regulamin )
6.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
6.7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zwróci Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, a
w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Termin będzie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od Umowy.
6.8. Konsument zwraca Sprzedawcy Produkt poprzez odesłanie Produktu na adres: 42-677 Szałsza
ul.Wiejska 8C. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży Produktu ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
6.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
6.10. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.12. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu uważa się ją za niezawartą.
 
7. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
7.1. Sprzedawca w ramach Sklepu umożliwia korzystanie przez Klienta z bezpłatnych Usług.
Świadczenie Usług na rzecz klienta jest nieodpłatne.
7.2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia korzystanie z następujących Usług:
7.2.1. zawierania umów sprzedaży Produktów;
7.2.2. tworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie;
7.3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą:
7.3.1. w odniesieniu do Usług świadczonych z ramach Sklepu – korzystania przez Klienta
ze Sklepu;
7.3.2. w odniesieniu do Usług świadczonych w ramach Konta – z chwilą rejestracji Konta.
7.4. W każdym przypadku umowa o świadczenia Usług zawierana jest na czas nieoznaczony, przy
czym umowa o świadczenie Usług w ramach Konta ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania
przez Klienta żądania rozwiązania umowy lub żądania usunięcia Konta Klienta pocztą
elektroniczną na adres Sprzedawcy: biuro@zalogowani.com.pl
7.5. Sprzedawca jest uprawnione do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w ramach Konta z
zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Wykonanie uprawnienia do
wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług nastąpi poprzez przesłanie Klientowi
oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta.
7.6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca będzie
uprawnione do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w ramach Konta w trybie
natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta drogą elektroniczną na adres wskazany w
Koncie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu co
najmniej 3-dniowego terminu i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu
dla zaprzestania lub usunięcia naruszeń.
 
8. WYMAGANIA TECHNICZNE
 
8.1. Aby Klient mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu, w tym Usług
świadczonych za pośrednictwem Sklepu, niezbędne jest posiadanie przez niego
8.1.1. odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np.
komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz
8.1.2. dostępu do Internetu;
8.1.3. dostępu do poczty elektronicznej;
8.1.4. przeglądarki internetowej
8.1.5. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
8.2. Koszty korzystania przez Klienta ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient.
9. REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI
9.1. Klient może złożyć oświadczenie o reklamacji z tytułu rękojmi poprzez wysłanie pisemnego
oświadczenia reklamacji na adres: 42-677 Szałsza ul. Wiejska 8C przy czym jeżeli reklamacja
dotyczy Produktu należy do niej dołączyć Produkt objęty reklamacją.
9.2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni.
9.3. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub listem poleconym na adres, który Klient wskazał w oświadczeniu o
złożeniu reklamacji doręczonym Sprzedawcy.
9.4. Sprzedawca nie udziela gwarancji w odniesieniu do Produktów znajdujących się w Sklepie.
 
10. REKLAMACJA USŁUG
 
10.1. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem Usług lub działaniem Sklepu, Klient może
zgłaszać:
10.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zalogowani.com.pl; lub
10.1.2. poprzez wysłanie oświadczenia o reklamacji w formie pisemnej na adres 42-677
Szałsza ul. Wiejska 8C.
10.2. Klient, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail,
telefon, numer Zamówienia , opis problemu będącego przyczyną reklamacji oraz termin
wykrycia problemu.
10.3. Sprzedawca zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania.
10.4. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta, jeżeli Klient wskazał
taki adres w oświadczeniu o złożeniu reklamacji doręczonym Sprzedawcy
 
11. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub
dostępności Sklepu spowodowane przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy, których
Sprzedawca przy dołożeniu należytej staranności nie będzie mógł przewidzieć lub którym nie
będzie mógł zapobiec, wymienionymi poniżej:
11.1.1. przyczyny techniczne leżące po stronie Klienta,
11.1.2. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Sklepu w wymiarze
koniecznym do ich przeprowadzenia;
11.1.3. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na rzecz
Sklepu lub Klienta;
11.1.4. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w
11.1.5. przyczyny wynikające z awarii serwerów.
11.2. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności
nie będzie korzystać ze Sklepu:
11.2.1. w celu osiągnięcia nienależnych korzyści lub w celach spekulacyjnych;
11.2.2. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień Regulaminu;
11.2.3. w sposób powodujący zakłócenie integralności Sklepu lub jego poszczególnych
funkcji;
11.2.4. w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe,
kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie
Produktów.
11.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem Konta.
11.4. Sprzedawca będzie uprawniony do usunięcia Konta Klienta, jeśli zostanie do tego zobowiązane na podstawie prawomocnego lub ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego
organu, w tym w szczególności sądu lub organu ścigania, wydanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
11.5. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta. O rezygnacji z utrzymywania
Konta, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w
Koncie Klienta w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta. Usunięcie Konta nie
ma wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed jego usunięciem.
 
12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 
12.1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących
Konsumentami.
12.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym
Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w
tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
12.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności
oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania
przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu
przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
12.5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym
i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem
oświadczenia o wypowiedzeniu.
 
13. ZMIANY REGULAMINU
 
13.1. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i)
zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów
prawa mających zastosowanie do Sklepu, iii) zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem
że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
13.2. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz
związanych z Zamówieniami złożonymi przez Klienta od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień
(oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian
Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której
Zamówienia takie zostały złożone.
13.3. Sprzedający nie posiada kodeksów dobrych praktyk o którym mowie w ustawie o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 
14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 
14.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej.
14.2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, w szczególności:
14.2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
sprzedaży Produktów.
14.2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientiem a sprzedawcą.
14.2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientiem a sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m im. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).
14.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w
celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy
internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.
14.4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i
obowiązków Konsumenta lub Sprzedawcy związanych z korzystaniem ze Sklepu, sprzedażą
Produktów lub świadczeniem Usług, Konsumenci mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej za adres e-mail: biuro@zalogowani.com.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki również na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Konsumenta.
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
15.1. Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, a także
cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies stanowi odrębny od Regulaminu
dokument, który udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w formie umożliwiającej
jego wyświetlanie, pozyskanie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
15.2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wszelkie
spory pomiędzy Sprzedawcą i Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
15.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

załącznikiki

Załąćznik nr 1 – formularz_zwrotu